Co nowego w świecie natuu™?

Posted on Leave a commentPosted in Bez kategorii

Zio?owe kosmetyki s? coraz bardziej popularne i coraz bardziej po??dane przez klientów. Przekona? si? o tym mo?na na przyk?ad uczestnicz?c w takich imprezach jak targi Ekocuda, na których prezentowane s? kosmetyki naturalne i kosmetyki zio?owe. W?ród tych produktów wyró?niaj? si? polskie kosmetyki zio?owe i polskie kosmetyki naturalne. Jest to zwi?zane zarówno z bogat? tradycj? stosowania […]

Suplokosmetyki, czyli kosmetyk + specjalnie dobrany do niego suplement

Posted on Leave a commentPosted in Bez kategorii
Co? Suplokosmetyki - kosmetyk i specjalnie dobrany suplement. Sk?d? Autorskie rozwi?zanie wynikaj?ce z nauki i wielowiekowej tradycji Podlasian. Dlaczego? Na to, jak wygl?dasz wp?ywa nie tylko jaki kosmetyk stosujesz, ale tak?e co i jak spo?ywasz. Co robimy? Wzmacniamy efekt zewn?trznej piel?gnacji poprzez przyjmowanie odpowiednio przygotowanego zio?owego suplementu. Na to, jak wygl?dasz wp?ywa nie tylko to [...]

Ziołowe kosmetyki Natuu już w sprzedaży

Posted on Posted in Bez kategorii
Ju? s?! Pierwsza linia zio?owych kosmetyków Natuu znalaz?a si? w?a?nie na sklepowych pó?kach. Kobiety z ca?ej Polski mog? razem z nami wej?? do ?wiata Natuu i zmienia? swoje ?ycie. Startujemy Pierwsza lini? kosmetyków Natuu zosta?a oparta na sza?wii czerwonej (salvia miltiorrhiza). Dlaczego? Bo to ro?lina wyj?tkowa! Wykorzystywana jest w medycynie chi?skiej ju? od wielu lat. [...]

Ładna Babka!

Posted on Posted in Bez kategorii
Jak niemal ka?de dziecko uwielbia?am wakacje. Jab?ka jad?am prosto z drzewa, a truskawki konsumowa?am z domieszk? ziemi. Rabarbar zawsze strzela? mi piaskiem po z?bach. Ogórki z kolei najsmaczniejsze by?y te du?e, niekszta?tne, z wielkimi pestkami. Ca?ymi dniami bawi?am si? w ogrodzie robi?c bal dla mleczy. Trzeba by?o w?o?y? palec w ?rodek ?odygi, która dzieli?a si? [...]

Pietruszka – złoto polskich ogrodów

Posted on Posted in Bez kategorii
Pietruszka jest znan?, ale cz?sto niedocenian? ro?lin?. A to b??d, bowiem z?oto polskich ogródków i parapetów, jak okre?lana jest pietruszka, jest pe?na ?yciodajnej witaminy C! Zawiera jej a? cztery razy wi?cej ni? pomara?cza czy kapusta! W pietruszce znajdziemy te? inne witaminy jak np. prowitamina A (natka to jej bogate ?ród?o), PP, K i z grupy [...]

Żółto mi! Herbatka z forsycji!

Posted on Posted in Bez kategorii
Sprawdza?e? czy ju? rosn? forsycje? Nie? To zrób to koniecznie! Ro?liny te poprawiaj? bowiem nasz? odporno??! Wzmacniaj?cy napar z forsycji We? gar?? ?wie?ych lub suchych kwiatów i skrop je spirytusem. Nast?pnie zalej wszystko 2 szklankami wrz?tku. Przykryj i odstaw wszystko na 40 minut. Napar przecedzamy i popijamy ca?y dzie? ma?ymi ?yczkami. ?egnaj chorobo! Forsycje mo?esz [...]

Trochę magii – ostrożeń, czarcie zebro!

Posted on Posted in Bez kategorii
Przyznacie, ?e ci??ko dostrzec magi? w powszechnie u?ywanej nazwie „ostro?e? warzywny” (cirsium oleraceum). Je?li jednak przytoczymy ludowe okre?lenie tej ro?liny, jak np. czarcie ?ebro, czarownik, czartopo?och, drapach, drapacz ??kowy, jach?opak, oset warzywny, ostro?e? ?ó?tawy, pop?och, sierpik, ?ebro diable, pietra ziele, carskie ziele, czy strachop?och, wówczas nasza wyobra?nia dzia?a ze zdwojon? si??. Oczyszczaj?ca k?piel z czarcim [...]

Nadchodzi wiosna – czas na pączki!

Posted on Posted in Bez kategorii
Powoli ko?czy si? okres zimowy. Z ut?sknieniem czekam ju? na wiosn? – prawdziw?, buchaj?c? kolorami, brz?cz?c? i rozgrzewaj?c?. Póki co jeszcze jeste?my w takim „mi?dzyczasie”, kiedy zapasy si? ko?cz?, a my codziennie wygl?damy kiedy przyjdzie to nowe, zielone i dobroczynne. Mleko baziowe przeciw przezi?bieniu Wsyp 1 ?y?k? bazi do 1 szklanki mleka kokosowego lub innego [...]

MACIERZANKA – SŁONECZNA ROŚLINA

Posted on Posted in Bez kategorii
Moje zauroczenie macierzank? mia?o miejsce ju? jaki? czas temu. Pami?tam jak s?ucha?am audycji, w której Stefania Kor?awska opowiada?a o „kochance s?o?ca” i zielu sprowadzonym przez królow? Bon?. Bardzo mnie to rozbawi?o (zw?aszcza ta kochanka s?o?ca ;), ale te? i zaciekawi?o. Bardzo szybko wi?c zasadzi?am na balkonie te ma?e fioletowo-ró?owe kwiaty, które wygl?da?y niezwykle rado?nie! Relaksuj?ca [...]