REGULAMIN

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.NATUU.EU

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
a. Strona www.natuu.eu dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
b. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 www.natuu.eu, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
c. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 www.natuu.eu, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
d. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Strony www.natuu.eu, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
e. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
i. Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
ii. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
iii. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz.
93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE
a. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
b. US艁UGODAWCA 鈥 Natuu sp. z o.o, adres siedziby: Plac Bankowy 2, Warszawa (00-095), NIP: 5441537973, REGON: 364167413, adres poczty elektronicznej: natuu@natuu.eu.
c. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
d. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH
a. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Strony korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak: nieodp艂atny dost臋p do tre艣ci, dost臋p do sklepu internetowego, korzystanie z newslettera (je艣li jest).
b. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na rzecz Us艂ugobiorc贸w odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.

4. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH
a. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.
b. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: nieoznaczony.
c. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
i. komputer z dost臋pem do Internetu,
ii. dost臋p do poczty elektronicznej,
iii. przegl膮darka internetowa,
iv. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.

d. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Strony w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
e. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
f. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO
a. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
i. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Strony Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: natuu@natuu.eu
ii. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe.
iii. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
iv. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
v. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.

6. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA
a. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.natuu.eu korzystaj膮 z ochrony prawno-autorskiej i s膮 w艂asno艣ci膮 www.natuu.eu
b. Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony www.natuu.eu, bez zgody Us艂ugodawcy.
c. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony www.natuu.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.

7. POSTANOWIENIA KO艃COWE
a. Umowy zawierane za po艣rednictwem Strony zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
b. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.